Oproep betrokken ouder voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Beste ouders/verzorgers,
KBS De Viersprong zoekt een betrokken ouder voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)!  
Denk en beslis mee over Kans & Kleur brede onderwerpen en draag bij aan nog beter basisonderwijs voor onze kinderen.
Dit is een oproep aan ouders van kinderen op KBS De Viersprong om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de GMR!
Voor de aankomende periode van drie jaar is KBS De Viersprong aan de beurt om vertegenwoordigd te worden in de oudergeleding.
Wat is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)?
Veel zaken die voor het onderwijs en voor u als ouders van belang zijn worden door de ‘eigen’ school zelf geregeld. Vaak wordt dit in overleg met de ‘lokale’ Medenzeggenschapsraad (MR) besloten. De MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op schoolniveau. Maar er zijn ook allerlei zaken waarover op het niveau van de stichting besluiten worden genomen. Dat noemen we ‘op boven-schools niveau’ en daarbij speelt de GMR een belangrijke rol. De GMR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten en overlegt samen met het college van bestuur van Kans & Kleur over zaken die alle ouders, alle kinderen en alle personeelsleden aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesrecht. Dit betekent concreet dat het college van bestuur van Kans & Kleur bepaalde beleidstukken door de GMR moet laten goedkeuren voordat deze kunnen worden uitgevoerd. Een GMR-lid is geen vertegenwoordiger/belangenbehartiger van de eigen school, maar zet zich in voor het gezamenlijke belang van álle Kans & Kleur-scholen: een zo’n hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs in breedste zin!
Wat wordt van een GMR-lid verwacht?
Uiteraard voelt u zich betrokken bij de scholen van Kans & Kleur. De GMR vergadert vijf of zes keer per jaar, in de avonduren.
Verder wordt van de GMR-leden gevraagd vergaderstukken te lezen en actief mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De GMR bestaat uit een aantal werkgroepen waarin leden op basis van hun kennis en interesse zitting nemen. Belangrijk is ook om contact te hebben met de MR van De Viersprong.
Op die wijze houdt de GMR voeling met wat er ‘lokaal’ op De Viersprong in een MR zoal leeft.
Ieder GMR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van een zittingsperiode herkiesbaar stellen. Voor de ouders in de GMR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn, wel vragen we betrokkenheid en enthousiasme.
Hoe stelt u zich kandidaat?
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met directeur Carlina van den Heuvel.
U kunt zich kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar carlina.vanden.heuvel@kansenkleur.nl
We kijken uit naar uw bijdrage,
Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel
« Terug naar overzicht