Nieuwe leerlingen

Wij maken een onderscheid tussen:

 1. Leerlingen die als 4 jarigen op onze school starten. Ouders/verzorgers kunnen een afspraak maken met de directeur Carlina van den Heuvel, of MT-lid Ilse van de Vondervoort.
 2. Leerlingen die door verhuizing, wisseling school of andere redenen later instromen. Ouders/verzorgers kunnen een afspraak inplannen met de intern begeleider Maartje Willems.

Hoe maak je een afspraak? Stuur een mail naar sonja.van.jaarsveld@kansenkleur.nl

Als we fysiek vol zitten, dan kunnen we geen nieuwe leerlingen meer bij ons plaatsen.

U kunt dan wel op de wachtlijst worden geplaatst.

of bel naar school, nummer 024-6450901.

Inschrijvingen vinden plaats bij ons op school. Bij de aanmelding krijgt u informatie en proberen we uw vragen te beantwoorden. We laten u kennismaken met het reilen en zeilen van onze school. Vervolgens vindt de inschrijving plaats en tot slot krijgt u een korte rondleiding door het gebouw.

Wanneer u erover denkt om uw kind in te schrijven op de Viersprong, kunt u contact opnemen met Sonja van Jaarsveld. Zij maak een afspraak tussen u en de directeur Carlina van den Heuvel, of MT-lid Ilse van de Vondervoort. Sonja van Jaarsveld is telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tot 14.15 uur op het nummer 024-6450901. U kunt ook een e-mail sturen: sonja.van.jaarsveld@kansenkleur.nl , of via viersprong.directie@kansenkleur.nl

Vermeld in uw bericht alstublieft: naam/geslacht/geboortedatum van uw kind(eren)/adres/telefoonnummer. Zij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor een afspraak. U kunt uw kind(eren) inschrijven middels het inschrijfformulier. Deze kunt u ophalen bij de balie van de school, of vraag er even naar via de conciërge. Wanneer uw (vierjarig) kind definitief geplaatst is, neemt de leerkracht van uw kind circa 4 weken voor de vierde verjaardag telefonisch contact met u op. Samen met de leerkracht zullen de wen-dagen en de eerste echte schooldag bepaald worden. Uw kind mag vijf dagdelen voor de vierde verjaardag komen wennen.

Omdat de eerste schooldag toch al veel nieuwe indrukken oplevert, vragen we u uw kind niet bij ons zijn of haar vierde verjaardag te vieren; het lijkt ons een prachtige afsluiting van bijvoorbeeld de periode op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Beleid groep 1 en 2

Protocol inschrijving / kennismaking nieuwe 4 jarige leerlingen.

 De inschrijving

 1. De ouder maakt een afspraak met de directeur. Zij geeft informatie over de school, beantwoordt eventuele vragen, laat de school zien. Op dat moment kan de leerling ingeschreven worden of op een later tijdstip als de ouders nog niet besloten hebben om hun kind op onze school aan te melden.
 2. De ouder ontvangt na het inschrijven een bevestiging. In deze bevestiging is het voor ouders duidelijk wanneer de leerkracht contact met hen opneemt voor het meedraaien.
 3. De I.B.-er en de leerkrachten groepen 1 en 2 maken samen de groepsverdeling.
 4. De leerkrach ziet het inschrijfformulier in Parnassys.
 5. Administratief medewerkster maakt in haar agenda een aantekening waarin ze de leerkracht laat weten contact op te moeten nemen met de ouders i.v.m. de start. Dit is 5 tot 6 weken van tevoren.

De groepsverdeling

Bij de groepsverdeling houden wij ons aan de volgende richtlijnen:

Uitgaande van twee groepen 1-2 proberen wij de verdeling zo gelijk mogelijk te houden.

 • Aantal oudste/jongste.
 • Aantal jongens/meisjes.
 • Aantal instromers.

Geen broer/zus samen in één groep, dus ook geen tweelingen*. (in overleg met ouders kunnen we hiervan afwijken)

We houden er rekening mee of de leerkracht, van de betreffende groep, eerder een oudere broer of zus in de klas heeft gehad.
Door de ouders kan een voorkeur worden aangegeven maar dit geeft geen garantie dat daar aan tegemoet gekomen kan worden.

*De literatuur spreekt zowel voor- als nadelen uit voor het plaatsen van tweelingen. Aangezien wij vanaf groep 3 de tweeling in principe in dezelfde groep plaatsen, overleggen we met de ouders wat voor de kinderen het best is (advies ouders en Eerste Stap).

 De kennismaking van vier jarige kinderen

 1. Vier weken vóór de vierde verjaardag neemt de leerkracht waar het kind geplaatst wordt, contact op met de ouders om een afspraak te maken. Uitzondering vormen de kinderen die na de zomervakantie starten (zie punt 3).
 2. Ouders en het kind komen ná schooltijd langs om kennis te maken en tevens worden er maximaal 5 dagdelen afgesproken dat het kind mag meedraaien, vóór de eerste echte schooldag aanbreekt. Tevens is er een kleine rondleiding door de groep en worden er praktische zaken besproken zoals gymschoenen meebrengen, de kapstok, de toilet, A4klapper enz. Het kind ontvangt een kennismakingsboekje en de ouder ontvangt een intakeformulier waarop actuele informatie kan worden ingevuld.
 3. De kinderen die ná de zomervakantie voor het eerst naar school komen, en dus 4 jaar worden in juli/augustus, worden als groep uitgenodigd voor een kennismaking. De eerste keer samen met de ouders, een half uurtje na schooltijd.
 4. De vierde verjaardag van het kind wordt niet gevierd bij ons op school.
 5. Vanaf de dag dat het kind 4 jaar is geworden mag het volledig naar school. In overleg met de leerkracht kan er, in bijzondere situaties, voor gekozen worden om met halve dagen te beginnen.

Richtlijnen voor overstap naar een andere basisschool binnen K&K.

Het uitgangspunt bij dit protocol is de vrijheid van ouders bij het kiezen van een basisschool voor hun kind. Daarnaast geldt ook de zorgplicht van het bestuur om ieder kind een passende plaats te bieden op een school binnen het samenwerkingsverband, gewoon waar het kan, speciaal als het nodig is. Ouders kunnen om verschillende redenen besluiten om naar een andere school te gaan. Deze reden is niet altijd bekend bij de vertrekkende school en/ of de nieuwe school. Om te zorgen dat de verwachtingen van de ouders duidelijk zijn en reëel voor de nieuwe school spreken we af welke stappen de scholen in ieder geval zetten in het proces van de overstap.

 1. Ouders die komen informeren bij een school krijgen informatie over de school en over onderstaande richtlijnen.
 2. De school vraagt aan ouders of de huidige school op de hoogte is van hun zoektocht naar een andere school en vraagt naar de reden van vertrek. Ook vraagt de school of het kind specifieke ondersteuningsbehoeften heeft, of er trajecten lopen rond hulpverlening of rond een toelaatbaarheidsverklaring. Als het traject van de aanvraag toelaatbaarheidsverklaring loopt dan kan de overstap niet plaats vinden.
  • 2A  Als de ouders de school van herkomst nog niet ingelicht hebben wordt stap 3, contact met de school, na een week gezet.
  • 2B  Als het kind specifieke ondersteuningsbehoeften heeft dan worden ouders verwezen naar het onderwijszorgcentrum. Het onderwijszorgcentrum gaat samen met ouders en school van herkomst de onderwijsbehoeften in kaart brengen en geeft advies aan de ouders over de scholen die hier aan tegemoet kunnen komen. Een verslag van dit gesprek gaat naar de school van herkomst en naar de nieuwe school.
 3. De medewerker (directeur, intern begeleider, teamleider of bouwcoördinator) die de intake heeft gedaan neemt contact op met de school van herkomst. Er wordt gesproken met de medewerker die ook verantwoordelijk is voor de intake. Relevant gegevens worden uitgewisseld, en de nieuwe school neemt een besluit over de aanname. Op basis van de hoeveelheid lichte ondersteuning binnen een groep, kan De Viersprong per groep aangeven of er wel of geen plaats is voor een nieuwe leerling met lichten ondersteuning. Als bij deze uitwisseling van gegevens toch specifieke onderwijsbehoeften blijken worden ouders alsnog doorverwezen naar het onderwijszorgcentrum.
 4. De nieuwe school brengt de ouders op de hoogte en maakt afspraken over de startdatum. Deze informatie gaat ook naar de school van herkomst. Het dossier wordt overgedragen. Ouders hebben het recht om binnen één week een reactie te schrijven, die als bijlage bij het Overstapdossier zal worden toegevoegd. Na deze week zal het Overstapdossier altijd (met of zonder bijlage ouders) naar de nieuwe Intern Begeleider worden verstuurd. Een leerling kan op De Viersprong starten, als het Overstapdossier is overgedragen. Als het onderwijszorgcentrum betrokken is geweest wordt de startdatum ook daar gemeld door de nieuwe school.

Privacy beleid Kans @ Kleur

OVERSTAPPEN NAAR EEN ANDERE SCHOOL

Als een leerling overstapt naar een andere school, is het waardevol en is Kans & Kleur wettelijk verplicht om informatie te delen met de nieuwe school. Bij een overstap stellen de scholen van Kans & Kleur een onderwijskundig rapport op. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs heet dit vaak het overstapdossier.

Het uitgangpunt bij dit rapport is dat de scholen alleen gegevens overdragen die zij relevant vinden voor de nieuwe school. De scholen van Kans & Kleur sturen dus niet het gehele leerlingdossier ongezien door naar de nieuwe school, maar alleen die gegevens die nodig zijn om de leerling op de nieuwe school goed te begeleiden en te laten leren. In bijlage 3 (werk in uitvoering) staat een overzicht van persoonsgegevens voor het onderwijskundig rapport. De schooldirecteur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijskundig rapport of het overstapdossier (actie 7).

Voor de uitwisseling tussen de scholen vragen de scholen van Kans & Kleur geen toestemming van ouders of voogd. Kans & Kleur is immers wettelijk, verplicht om gegevens uit te wisselen. Dit is de grondslag. Ouders of voogd kunnen geen bezwaar maken tegen de uitwisseling van informatie. Wel geven de scholen van Kans & Kleur de ouders of voogd inzage in het onderwijskundig rapport of overstapdossier voordat de school de gegevens uitwisselt met de nieuwe school. Ouders kunnen professionele indrukken van leerkrachten niet corrigeren maar de scholen nemen schriftelijke bezwaren en opmerkingen van ouders wel op als bijlage in het onderwijskundig rapport of overstapdossier. De scholen leggen schriftelijk vast dat ze het onderwijskundig rapport of overstapdossier ter inzage hebben voorgelegd aan ouders of voogd. (actie 8)

NB de zorgplicht geldt vanaf het moment van aanmelden.

Richtlijnen voor overstap naar of van een andere basisschool buiten K&K.

In principe hanteren wij dezelfde richtlijnen als er een leerling wordt aangemeld van buiten Kans & Kleur. Uiteraard kunnen wij er niet vanuit gaan dat de andere basisschool ook zo handelt.

Bij vertrek van een leerling van ons naar een andere regio zijn wij afhankelijk van hun werkwijze. In geval van verhuizing is er niet altijd alle tijd voor bovenstaande stappen. In het belang van een goede start op de juiste onderwijsplaats moet er wel tijd genomen worden voor het opvragen van informatie over de onderwijsbehoeften van een leerling. U kunt vervolgens het inschrijfformulier invullen en afgeven bij de administratie. En dan hopen we dat we uw kind (-eren) kunnen laten stralen met hun talenten, zodat zij van daaruit een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen!