De MR

De MR is een wettelijk orgaan, dat op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992) aan iedere school verbonden moet zijn. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het team. De MR kan d.m.v. advies of instemming een bijdrage leveren in de besluitvorming van een groot aantal zaken betreffende de school.

Missie en visie van de MR

Wij staan als MR van de Viersprong voor het actief meedenken en meepraten over belangrijke zaken die onze school aangaan. Wij willen openheid, openbaarheid en onderling overleg bevorderen ten einde de kwaliteit van het onderwijs en respect voor elkaar te borgen. Als MR spelen we een actieve rol in de besluitvorming.

GMR

Sinds juni 1995 is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) geïnstalleerd. Hierin zijn leden van de MR van de 16 scholen, die vallen onder het bestuur van de Stichting Kans en Kleur te Wijchen vertegenwoordigd. In de GMR worden alleen bovenschoolse zaken besproken en behandeld zoals huisvesting, veiligheidsbeleid, privacybeleid en stichtingbrede personeelsaangelegenheden.

Net als de MR bestaat de GMR voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders. Elke drie jaar wisselt de vertegenwoordiging van een school van een personeelslid naar een ouder of andersom. Sinds schooljaar 2022-2023 neemt Nienke Theunissen als ouder namens de Viersprong deel aan de GMR.

MR-Ouders: Marga Roffel en Sebastiaan van Swam (voorzitter MR)

Voorzitter OMR Sebastiaan van Swam

PMR Rea van Duren:

Wie is de MR

De MR bestaat uit 4 leden, waaronder 2 ouders en 2 leerkrachten van school. Zie de schoolgids wie jaarlijks in de MR deelnemen,

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar mr@viersprongwijchen.nl