Leerlingenraad, campagne in elke groep (3 t/m 8)

Op dit moment mogen leerlingen zich in de eigen groep kiesbaar stellen voor de leerlingenraad.

Uit alle groepen 3 t/m 8 mogen kinderen zich verkiesbaar stellen.

 

Klasgenoten kiezen uiterlijk donderdag 5 oktober wie mag deelnemen in de leerlingenraad.

Een leerlingenraad functioneert goed, als er veel verschillende talenten deelnemen.

Het goed kunnen samenwerken en luisteren naar andere kinderen is erg belangrijk.

 

Op vrijdag 6 oktober staat de eerste leerlingenraadvergadering op het programma.

Hieronder kunt u het huishoudelijk reglement leerlingenraad lezen.

Deze wordt jaarlijks door de nieuwe leerlingenraad aangepast en vastgesteld.

Ik kijk er weer naar uit om met de kinderen samen te werken.

 

Hartelijke groet, Carlina van den Heuvel

 

Hieronder het huishoudelijk reglement leerlingenraad.

Elke jaar wordt het huishoudelijk reglement opnieuw vastgesteld.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Leerlingenraad Viersprong

Doelstelling

Artikel 1:

1.De leerlingenraad heeft ten doel: Het behartigen van de belangen van alle leerlingen van de Viersprong.

2.De leerlingenraad verwezenlijkt haar doel onder meer door overleg en samenwerking met de directie. De leerlingenraad heeft op de Viersprong een grote rol bij het bedenken en met regelmaat ook de uitvoering van brede school activiteiten.

 1. De leerlingenraad is gekozen op basis van een campagne, die de leerling zelf heeft gevoerd. De leerlingenraad kiest in principe 1 voorstel uit, waarbij ze moeten gaan samenwerken om het beste voorstel uit te werken in een haalbaar plan.

 

Samenstelling

Artikel 2:

1.De leerlingenraad bestaat uit 13 leerlingen:

3 leerlingen uit de groepen 2-3 en 3-4 (uit elke groep 1 leerling)

10 leerlingen uit de groepen 5-6 en 7-8 (uit elke groep 2 leerlingen)

De voorzitter en de secretaris zijn altijd twee leerlingen uit groep 8.

 

Verkiezingen en zitting:

Artikel 3:

1.Aan het begin van ieder schooljaar komt de leerlingenraad bijeen en stelt het aantal vacatures vast per leerjaar. De leerlingenraad stelt de verkiezingsdatum vast en een datum tot wanneer kandidaten zich beschikbaar kunnen stellen.

2.De leerlingenraad roept alle leerlingen van betrokken leerjaren op zich kandidaat te stellen.

3.De leerlingenraad organiseert verkiezingen voor de beschikbare plekken.

4.Iedere leerling van de school mag zich beschikbaar stellen tot aan de door de leerlingenraad vastgestelde datum.

5.Hiervoor genoemde kandidaten mogen campagne voeren tot de dag van de verkiezingen.

6.Als het aantal beschikbare kandidaten van een bepaald leerjaar gelijk is aan, of kleiner dan, het aantal beschikbare plaatsen, dan worden deze leerlingen als gekozen beschouwd.

7.Leerlingen van de school stemmen op een kandidaat uit hun eigen leerjaar.

8.De kandidaten met de meeste stemmen worden als gekozen beschouwd en nemen plaats voor zover er beschikbare plaatsen zijn.

9.Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot van een loting tussen beide leerlingen.

 

Artikel 4:

1.Leerlingen zitten maximaal 2 schooljaren in de leerlingenraad.

2.Het lidmaatschap eindigt ook bij het verlaten van de school of wanneer een lid zelf aangeeft uit de leerlingenraad te stappen.

3.Kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld worden ruim voor de verkiezingen bijeen geroepen. Met de kandidaten wordt gesproken over hoe de campagne verloopt, hoe de verkiezingen lopen en de uitslag bekend gemaakt wordt, ook zal er dan gepraat worden over mogelijke verplichtingen en verwachtingen die je wekt bij andere leerlingen, ook wordt afgesproken tot welke datum een kandidaat zich terug kan trekken.

 

Voorzitter en secretaris

Artikel 5:

 1. De voorzitter is belast met de algemene leiding van de leerlingenraad.
 2. De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen van de leerlingenraad.
 3. De voorzitter ziet erop toe dat genomen besluiten uitgevoerd worden.
 4. Hij/zij stelt in overleg met de secretaris, daarbij rekening houdend met wensen vanuit de leerlingen, de agenda van de vergaderingen samen.

 

 

Artikel 6:

 1. De secretaris van de leerlingenraad is belast met de zorg voor de algemene correspondentie, de uitnodigingen voor de vergaderingen en het maken van de verslagen van de vergaderingen
 2. Uitnodigingen voor vergaderingen moeten minstens 5 schooldagen voor de vergaderdatum bij de leden van de leerlingenraad in bezit zijn.
 3. Verslagen van vergaderingen moeten binnen 10 schooldagen na een vergadering bij de leden van de leerlingenraad in bezit zijn.
 4. De secretaris moet de notulen eerst ter goedkeuring aan de directeur voorleggen, voordat er van enige verspreiding sprake kan zijn (zowel mondeling als schriftelijk).
 5. Het team heeft de notulen altijd minimaal 1 dag eerder gehad, dan alle andere kinderen uit de klas. Is er sprake van een actie van de leerlingenraad, dan is het team altijd vooraf om toestemming gevraagd, om zeker te weten dat er voldoende draagvlak is.
 6. De secretaris is tevens belast met het regelmatig bijhouden van de administratie.
 7. Hij/zij beheert het archief.
 8. Hij/zij zorgt voor de verspreiding van belangrijke post of berichten.

 

Taken en bevoegdheden:

Artikel 7:

1.De leerlingenraad vergadert eenmaal per 6 – 8 schoolweken.

4.De leerlingenraad krijgt binnen het gebouw vergaderruimte en, tijdens die vergaderingen, water en thee.

5.De raad moet ervoor zorgen dat de leerlingenraad goed blijft functioneren.

 

Artikel 8:

1.De raad moet opkomen voor de belangen van alle leerlingen binnen de Viersprong.

2.De raad moet acties voeren waardoor de leerlingen van de school ook daadwerkelijk met hun wensen en ideeën bij de leerlingenraad komen, bijvoorbeeld door enquête.

3.Met regelmaat moet de leerlingenraad zorgen dat de andere leerlingen in school horen waarmee de leerlingenraad bezig is en wat er bereikt is.

4.Leden van de leerlingenraad mogen in werkgroepen meedoen of brede school activiteiten bedenken en mede uitvoeren.

 1. De leerlingenraad gebruikt het whiteboard bij de ingang van de school om andere kinderen te informeren. De notulen worden daar opgehangen.

 

Artikel 9:

1.De leerlingenraad heeft geen eigen budget, de voorzitter kan met de directie overleggen, in voorkomende gevallen, om voor financiële steun in aanmerking te komen.

 

Artikel 10:

1.De leden van de leerlingenraad zorgen ervoor dat dit huishoudelijk reglement nageleefd wordt.

2.De leerlingenraad mag dit huishoudelijk reglement wijzigen, in een vergadering waarbij minstens 6 leden aanwezig zijn, met een normale meerderheid van stemmen.

3.Het uiteindelijk reglement behoeft de instemming van de directie.

4.Een lid van de leerlingenraad kan bij slecht functioneren uit de raad gezet worden. Hiervoor is een vergadering nodig waarbij 6 leden aanwezig zijn en een normale meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Vervolgens handelt de raad volgens artikel 3 lid 10.

 

Data vergaderingen leerlingenraad:

Vrijdag 6 oktober 2023

Tijdens de eerste leerlingenraad alle andere data vastleggen.

 

 

« Terug naar overzicht